Brassó

Erdély “Coronája”

Szerző: Tarján M. Tamás

Brassó neve ma már elsősorban a róla elnevezett – de hozzá semmilyen módon nem köthető – étel és a városig közlekedő nemzetközi vonatjárat miatt jelenik meg a köztudatban, pedig múltja, kulturális öröksége és természeti kincsei okán nagyobb hírnév illetné meg. A Tömösi-szoros közelében, a „Kelet kapujában” álló kereskedőváros szász alapítóinak köszönhetően az erdélyi reformáció egyik fellegvárává vált, egykori gazdagságáról és dicsőségéről a német stílusú óváros mellett a Fekete-templom, a történelmi Magyarország egyik legcsodálatosabb gótikus alkotása is tanúskodik.

Brassó az érett középkortól kezdve Havasalföld és a Balkán-félsziget kapujaként funkcionál, és ennek következtében Erdély egyik legjelentősebb közigazgatási, gazdasági központja. Egészen 1876-ig – kiváltságos területként – a szász univerzitás részét képezte, majd bő négy évtizeden keresztül a városról elnevezett vármegye székhelyeként szolgált. Az impériumváltás után a román közigazgatás is megyét szervezett Brassó köré.

Kereskedőváros „a Kelet kapujában”

Miután a terület a Tömösi-szoros közelében katonai és kereskedelmi szempontból is kiemelt jelentőséggel bírt, Brassó helyén valószínűleg már a honfoglalás korában népes – feltehetően bolgárok által lakott – település állt. Ugyanilyen bizonytalanságba vész a Cenk-hegy tetején álló erődítmény múltja is. Az utólag Brassoviának nevezett parasztvár a 13. században már biztosan őrizte Erdély kapuját, de a vélemények megoszlanak abban, hogy IV. Béla, a Német Lovagrend vagy esetleg még Szent István emeltette a falait.

Brassó ismert története a Német Lovagrend érkezésével kezdődik. A keresztes lovagok 1211-ben adományul kapták a települést II. András királytól, és az eredeti elképzelések szerint bázisul szolgált volna a Kárpátokon túl elterülő havasalföldi és moldvai területek keresztény hitre térítéséhez, illetőleg az ottani magyar uralom biztosításához. Annak ellenére, hogy András hamarosan kiűzte a túlzott mértékben önállósuló lovagrendet a Barcaságból, a város hasznot húzott előnyös fekvéséből, és a következő évszázadokban Erdély egyik legjelentősebb kereskedelmi központjává vált. Brassó neve már megjelenik IV. Béla egyik 1252-es adománylevelében, a település Corona megnevezése pedig egy 1235-ben kelt kolostorjegyzékben szerepel.

A döntően szász polgárok által lakott város felvirágzása a 14. században kezdődött. I. (Nagy) Lajos király után Mária és Luxemburgi Zsigmond is megerősítette Brassó kiváltságait. Az uralkodói kegynek köszönhetően a „Kelet kapujában” álló település nyugati irányban egészen Bécsig kereskedhetett, ráadásul árumegállító joggal és vámmentességgel rendelkezett a Balkán-félszigetre vezető útvonalon. A brassóiak szabadon választhatták tisztségviselőiket, önállóan bíráskodhattak és idővel egy pénzverde működtetésére is jogot nyertek. Brassó presztízsét mutatta, hogy 1427-ben Luxemburgi Zsigmond országgyűlést tartott a városban.

Az Oszmán Birodalom térhódításának következtében a 14–15. század fordulóján Brassó védműveinek fejlesztése is időszerűvé vált. A hagyomány szerint a város falainak építésére már Mária királynő engedélyt adott, Zsigmond fél évszázados uralma alatt viszont meg is kezdődött a gazdag kereskedőváros körülhatárolása. A település védelmében a Cenk-hegyen álló erődítmény is hasznos szerepet játszott: Hunyadi János erdélyi vajdaként 1455-ben engedélyt adott, hogy a romos vár építőköveit a védművekhez használják fel. Ennek is köszönhető, hogy a Tömösi-szorost őrző Brassó helyzete a török veszély erősödésével egyre kedvezőbbé vált. Mivel a város kulcsfontosságú szerepet játszott Erdély védelmezésében, a középkori Magyar Királyság utolsó fél évszázadában is számos kiváltságban részesült, miközben kereskedelmi pozícióit az Oszmán Birodalom szomszédságában is megtartotta.

„Két pogány közt” – mérsékelt veszteségekkel

Brassó különleges adottságainak köszönhetően a mohácsi katasztrófa után ideiglenesen még kedvezőbb helyzetbe került. Az 1570-ben megkötött speyeri békéig húzódó Habsburg–Szapolyai-vetélkedés során a kereskedőváros pártállását alapvetően két szempont határozta meg. Egyfelől lojalitását az döntötte el, hogy melyik hadakozó fél kecsegtetett jelentősebb privilégiumokkal vagy bőkezűbb birtokadományokkal – ne feledjük, hogy egy város gazdagságát az ajándékul kapott falvak, erdők, legelők is jelentős mértékben növelték! –, másfelől pedig az alapján választottak oldalt, hogy melyik uralkodó mutatott nagyobb „megértést” a reformáció térhódítása iránt.

Brassó polgáraihoz ugyanis az 1520-as években a német területekkel fenntartott kulturális kapcsolatoknak köszönhetően eljutottak a lutheránus tézisek. A város áttérítése Johannes Honterus (Honterus János) nevéhez köthető, aki német nyelvterületen folytatott tanulmányait követően, 1533-ban visszatért Brassóba, és az evangélikus hit terjesztése mellett lerakta a későbbi évszázadok szász kulturális életének alapjait. Honterus nyomdát, iskolát és könyvtárat alapított, és megszervezte a Coetust, amely – Adolf Meschendörfer Corona című regényének tanúsága szerint is – évszázadokon keresztül a város ifjúságának szocializációját, az elit képzését szolgálta. A reformáció győzelmét a Szűz Máriának szentelt plébániatemplom 1542. évi „meghódítása” jelezte, amelyet az 1689-es nagy tűzvész óta Fekete templomnak neveznek.

Látkép Brassóról, előtérben a Fekete-torony, balra az evangélikus Fekete-templom (1908). Forrás: Fortepan

A brassóiak érdekeik szerint Szapolyai János és I. Ferdinánd vetélkedésében kezdetben az utóbbi felet támogatták, amikor azonban Fráter György meggyilkolása után a Habsburg erők néhány esztendőre hatalmukba kerítették Erdélyt, a rekatolizáció fenyegetésével szemben már az özvegy Izabella királyné és János Zsigmond pártjára álltak. A Magyar Királyság egyesítéséért vívott harcokat és az oszmán–Habsburg vetélkedést Brassó is megszenvedte, de védműveinek és gazdagságának köszönhetően időről időre – még az Erdélyt nyomorba döntő tizenöt éves háború idején is – meg tudta vásárolni nyugalmát a falakhoz érkező seregektől. Mindezt jól mutatja, hogy a török korban a város legsúlyosabb veszteségét az 1689. évi nagy tűzvész következtében szenvedte el. Pedig Brassó közelében az oszmán háborúk alatt több fontos ütközetet vívtak: 1603-ban például Székely Mózes erdélyi fejedelem itt szenvedett végzetes vereséget Radu Şerban havasalföldi vajdától.

A török ellen indított felszabadító háború megpecsételte a független Erdélyi Fejedelemség sorsát, ebbe azonban az ellenreformációtól és a Habsburg központosítástól félő brassóiak nehezen akartak beletörődni. Az Erdélybe bevonuló császári erők 1688-ban csak erővel tudták elfoglalni a várost, és a feszültséget jól érzékelteti, hogy a polgárok a következő évben pusztító hatalmas tűzvészt az osztrákok bosszújának, szándékos gyújtogatásnak tulajdonították. Thököly zernyesti győzelme (1690) után Brassó örömmel nyitotta meg kapuit a kurucok előtt, ám ebben sem volt sok köszönet. A település végül a Habsburgok uralma alatt is megőrizhette korábbi kiváltságait, és mivel a Rákóczi-szabadságharc idején a kurucoknak lehetőségük sem nyílt az ostromra, a brassóiak az újabb háborús pusztítást is szerencsésen elkerülték.

Átváltozások

A 18. század a brassóiak számára szinte eseménytelenül telt el a Márton-hegyen álló Fellegvár és a – bizonyos szakaszokon máig látható – városerődítmény biztonságot adó árnyékában. A következő évszázad első évtizedeiben aztán a Köszörű-patak mentén, Bolgárszegen és Derestyén megszaporodó kallómalmok, gyapjúmosó üzemek és szeszfőzdék már jelezték, hogy a látszólag örök változatlanságban élő szász kereskedőváros arculata hamarosan gyökeresen megváltozik.

A nacionalizmus térhódítása a zárkózott brassói szász polgárok előtt – akik addig biztosan uralmuk alatt tartották a várost, és legfeljebb az örök ellenlábas nagyszebeniekkel versengtek – egyszeriben hatalmas és veszélyes világot nyitott meg. Félelmük korántsem volt alaptalan: míg az 1850-es népszámlálás szerint 40,7%-kal a város népességének relatív többségét adták (a románok aránya 39,9%, a magyaroké 13,8% volt), 1910-ben már a harmadik helyre estek vissza 26,4%-kal a magyarok (43,4%) és a románok (28,7%) mögött. Az iparosodással rohamos növekedésnek indult Brassó területe és népessége. A beáramló munkaerő révén a románság pozíciói erősödtek a városban, az 1867. évi kiegyezés pedig a kormányzati hegemóniát élvező és hatalmas hivatalnoksereg felett rendelkező magyarok erőit gyarapította. A város soknemzetiségű arculatáról tanúskodik, hogy a Honterusról elnevezett patinás szász gimnázium mellett 1850-ben – Andrei Şaguna kezdeményezésére – megalakult az első román nyelvű erdélyi középiskola, majd később a Római Katolikus Főgimnázium a magyar tannyelvet vette fel – a változások mögött ugyanakkor súlyos feszültségek húzódtak meg. Brassó szerencséjére ezek az ellentétek jobbára szimbolikus ügyekben és a politikában bukkantak a felszínre.

1849 márciusában Bem az erdélyi hadjárat során elfoglalta Brassót, amely három hónapig maradt a szabadságharcos erők birtokában. Júniusban a Fellegvárat védő honvédok maroknyi serege egy teljes napig feltartóztatta a Tömösi-szoroson át előrenyomuló cári intervenciós sereget. A nemzetiségek közötti ellentétet jól mutatja, hogy a brassóiak a szabadságharc leverése után nem a hősiesen kitartó magyaroknak, hanem a bevonuló oroszoknak emeltek emlékművet, amely 1868-ig állt a Cenk-hegyen. Az idők változását jelzi, hogy közel három évtizeddel később, a millennium ünnepén a fénykorát élő magyar állam állított szobrot ugyanerre a helyre, amivel kiváltotta a város szász és román polgárainak tiltakozását. A honfoglaló magyar harcost ábrázoló, 3,5 méteres alkotást aztán 1913-ban két besszarábiai román férfi felrobbantotta, és az Árpád-szobor a decemberi havazások miatt a világháború előtti utolsó békeév szilveszterén összeroskadt.

Ez idő alatt Brassó az erdélyi szászok keleti zárványából lüktető, modern iparvárossá terebélyesedett. 1873-tól a vasút bekapcsolta a várost az ország vérkeringésébe, a helyiérdekű vasúthálózat fejlesztése pedig az iparosodást és az urbanizációt gyorsította fel. De nem csupán a napjainkban is jelentős iparágak – például a brassói sörgyártás – tradíciói vezethetők vissza a dualizmus korszakáig, hanem a modern turizmus előzményei is. A századfordulón kezdődött meg a város közelében fekvő Brassópojána üdülőközpont fejlesztése, amely a természetjárók és a téli sportokat kedvelők körében ma is népszerű úti célnak számít. Az itteni első síversenyekre még a Magyar Királyságban került sor…

Román impérium alatt

Brassó először 1916 őszén ismerkedett meg a román uralommal, amikor az Osztrák–Magyar Monarchia elleni offenzíva során egy hónapra ellenséges megszállás alá került. 1918. december 7-én aztán a belgrádi fegyverszünetet figyelmen kívül hagyó Román Királyság csapatai ismételten elfoglalták a várost, és ezzel az aktussal közös történelmünknek vége szakadt. Brassó a második bécsi döntés után, az 1940–44 közötti „kis magyar világ” idején sem tért vissza Magyarországhoz.

Annak ellenére, hogy a térség geopolitikai viszonyai Nagy-Románia születésével alapvetően megváltoztak, Brassó fekvésének köszönhetően nem veszített stratégiai pozícióiból. A két világháború közötti időszakban az Erdélyt és Regátot összekapcsoló városban nagyarányú iparosítást hajtottak végre, például 1925-től itt gyártották a román légierő harci repülőgépeit. Létesítményei miatt a második világháború alatt a szövetségesek számos alkalommal bombázták Brassót, de az elszenvedett károk ellenére a város megőrizte gazdasági jelentőségét a szocialista Romániában is. 1945 után – többek között – traktorokat, csapágyakat, majd kamionokat is gyártottak az itt működő gépipari létesítményekben.

A 20. század második felében végbement az az arculatváltás, ami a szovjet blokk összes nagyvárosánál megfigyelhető: Romániában ráadásul Brassónak jutott az a „megtiszteltetés”, hogy egy évtizeden keresztül (1960-ig) a „Generalisszimusz” nevét viselje, és Sztálinvárosként reprezentálja a kommunista vezetés megalomániáját. Fél évszázaddal a dualizmus korszakának urbanizációs hullámát követően, a szocialista érában is újabb városrészek és iparkomplexumok nőttek ki a földből, ezek azonban már nélkülözték a 19. századra jellemző építészet művészi eleganciáját. Bolonya és Noa elveszítette régi arculatát, az egykori Honterus-liget helyén pedig, ahol a szász elit gimnázium diákjai évszázadokig nyári ünnepségeiket tartották, Astra néven emeltek új városrészt. Ez a változás sok tekintetben szimbolizálta azt az átalakulást, ami a város népességében – súlyos erőszak árán – végbement.

A román nemzetállam-építés módszereiről tanúskodik, hogy bő két évtizeddel az impériumváltás után, az 1941. évi népszámlálás idején Brassóban már a románok élveztek abszolút többséget (58,5%), miközben a magyarok és németek aránya 20% alá (17,9%, illetve 19,1%) zuhant vissza. Ez a húsz esztendő pedig csupán a nyitányát jelentette egy sokkal szörnyűbb kornak. Az 1944 őszén szerveződött magyarellenes különítmények irtó hadjáratát a szászok Szovjetunióba történő deportálása követte Romániában a világháború befejezése után. A folyamatot aztán Ceaușescu politikája tetőzte be, aki az 1970-es, 1980-as évek során szó szerint áruba bocsátotta az országban élő szászok tízezreit az NSZK számára. Ezek a drámai események Brassó népességére is hatást gyakoroltak. A 2011-es népszámlálás a városban élő magyarok arányát 7,1%-ban, a szászokét pedig 0,5%-ban állapította meg.

népszámlálás éve magyarok románok németek egyéb összlakosság
1850 2939 8727 8874 1242 21782
1880 9825 9382 9919 458 29584
1910 17831 11786 10841 598 41056
1941 15114 49463 16210 3770 84557
1977 34879 210019 9718 1859 256475
1992 31546 287535 1717 1237 323736
2011 16551 219019 1188 1601* 253200

* A 2011-es népszámláláson 14841 fő nem nyilatkozott az etnikai hovatartozásáról.

 

Close Bitnami banner
Bitnami