Parajd

A Sóvidék központja

Szerző: Tarján M. Tamás

Annak ellenére, hogy több mint száz esztendő eltelt már az impériumváltás óta, Parajd nevét a köztudatban éppen úgy összekapcsoljuk a sóval, ahogy Kalocsát a paprikával, Makót a vöröshagymával vagy Körmöcbányát az arannyal. A község közel félezer éves történetében meghatározó szerepet játszott ennek az egykor rendkívüli értékkel bíró ásványkincsnek a bányászata, a modern korban pedig Parajd gyógyászati és turisztikai jelentőségét biztosítja a só.

Parajd a székelyföldi régió északi részén, a Kis-Küküllő folyó partján, a Görgényi-havasok déli lábánál található. A néhány ezer fős lakossággal bíró község a Sóvidék központja, a kistáj elnevezése pedig azt is elárulja, hogy minek köszönhette Parajd a megalapítását és későbbi felvirágzását. A település közvetlen közelében egy körülbelül 3 milliárd tonnányi kősót tartalmazó sótömzs található, melynek kifejtése a külszínen a 16. században kezdődött meg, a mélyben pedig több mint 250 éve tart.

Sókarszt a parajdi Sószorosban, 1939. Forrás: Fortepan

Parajd számára a só korábban a bányászat révén biztosított gazdasági hasznot, napjainkban pedig komoly turisztikai bevételekhez segíti hozzá a községet. Látványosságai közül kétségkívül a sóbánya a legismertebb, amelynek hatalmas kamrái nem csupán szépségükkel vonzzák a látogatókat, hanem gyógyulást is kínálnak a krónikus légúti betegségben szenvedők számára. Emellett azonban a helyi nevezetességek között Parajd természeti szépségeit – a Sóháton található természetvédelmi területtel és a Sószorossal –, a szovátai Medve-tó miatt kevéssé ismert gyógyfürdőt és az Áprily Lajos költő tiszteletére épített emlékházat is érdemes megemlíteni.

Rapsóné vára alatt

A székelyföldi településekhez illő módon Parajd múltját is megszínesítik azok a mesék és legendák, amelyeket a környező erdők, barlangok és a hegytetőkön álló romos erősségek ihlettek. A község esetében a mítoszok forrása a Rapsóné váraként ismert rom, amely a 952 méter magas Várhegy tetején, a Kis-Juhod-patak felett áll. A régészeti feltárások szerint az erődítmény a 13. század második felében, a tatárjárás után épült fel, és menedéket nyújtott a völgyben élők számára külső támadások idején.

A népi emlékezet persze sokkal izgalmasabb magyarázatot szolgáltat a hegytetőn álló erőd építésére. A vár nevében szereplő Rapsóné az egyik monda szerint gazdag özvegyasszony volt, aki a messzi Tordára szeretett misére járni, a hatalmas távolság miatt azonban a szertartásra sohasem tudott időben megérkezni. Azért, hogy pontos legyen, alkut kötött az ördöggel, aki temérdek kincsért olyan utat épített Rapsónénak, amelyen a szekere a beharangozás és a mise kezdése közötti – meglehetősen rövid – idő alatt is eljuthatott Tordára. A ravasz özvegyasszony egy hegynyi aranyat és egy völgynyi ezüstöt ígért az ördögnek, de végül rászedte őt, így az bosszúból lerombolta Rapsóné útját. Ez a legenda annyira népszerű volt a székelyek körében, hogy Orbán Balázs leírása szerint az idők során számos kincskereső próbálkozott azzal, hogy a hegybe járatokat fúrva megtalálja a vár úrnőjének mesés vagyonát. Más történetek szerint Rapsóné nem özvegyasszony, hanem királynő volt, akinek tündérkísérete a környező barlangokban élt.

Parajd múltjával kapcsolatban gyakran olvasható az az állítás is, hogy a közeli sóbérceken a külszíni fejtés már a római korban megkezdődött. Annak ellenére, hogy az egykori Dacia provinciában valóban jelentős volt a só bányászata, a község közelében eddig feltárt leletek ezt a „közismert” állítást nem igazolták. Parajd története, amely összefonódott ezzel a rendkívül fontos ásványkinccsel, a 16. században kezdődött.

A székely élet sója

Az Erdélyben fellelhető sóvagyonról feltehetőleg már a honfoglaló magyarok tudomással bírtak, és Szent István uralkodásától kezdve az állam arról is gondoskodott, hogy – a sóbányák királyi birtokba vételével, a sómonopólium bevezetésével és sóházak felállításával – magának biztosítsa az ásványkincs kitermeléséből fakadó hasznot. Máramaros és Dés vidéke mellett a Sóvidék vált az erdélyi sóbányászat harmadik fontos központjává – bár ez az elnevezés először csak a 17. század közepén jelent meg a feljegyzésekben. A Kis-Küküllő völgyében zajló kitermelés már a késő Árpád-korban megkezdődött. Ezt bizonyítja, hogy II. András 1222-ben korlátozott mennyiségben a Maros és Olt folyókon engedélyezte a vámmentes sókereskedelmet a Barcaságban letelepedő – néhány évvel később elűzött – Német Lovagrend számára. Székelyföldön a kitermelés kezdetben a beszédes nevű Sófalván, illetve Sóváradon folyt, Parajd és számos más környékbeli bányásztelepülés – például Atyha vagy a ma már üdülőhelyként ismert Szováta – megalapítására csak a középkor végén és a török kor kezdetén került sor. Az erdélyi sóbányászatot a magyar uralkodók – például Luxemburgi Zsigmond – évszázadokon keresztül igyekeztek a kitermelt mennyiség tekintetében is szabályozni, a nagy földrajzi felfedezések és a világkereskedelmi rendszer fokozatos kiépülése nyomán azonban ez a szabályozás feleslegessé, sőt, kedvezőtlenné vált. Erdély urai a 16. század közepétől már sokkal inkább abban voltak érdekeltek, hogy fokozzák a termelést, ezért elszegényedett szabad székelyeket telepítettek le a Sóvidéken, így Parajd területén is. A bányászközség neve először 1564-ben jelent meg a forrásokban, és gazdasági jelentőségét mutatja, hogy 1585-ben már képviseltethette magát az erdélyi országgyűlésen.

Furcsa egybeesés, de miközben Székelyföldön folyamatosan nőtt a kitermelt só mennyisége, a hatalom birtokosai egyre komolyabb erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az ásványkincshez kötődő székely kiváltságot megnyirbálják. A székely nemzet különleges jogállásához a középkortól hozzátartozott, hogy a Sóvidéken található aknákból ingyenesen juthatott sóhoz. Az 1562. évi felkelés leverése után veszélybe került ez a privilégium, a békesség érdekében azonban János Zsigmond után Báthory István, majd Bethlen Gábor is megerősítette a székelyek azon jogát, hogy ellenszolgáltatás nélkül kerüljön só az asztalukra. Ez a kiváltság végső soron addig maradt meg, amíg az Erdély feletti uralom megszerzéséhez vagy konszolidálásához szükség volt a székelyek segítségére. Emiatt a török kiűzése és a Habsburg-uralom megszilárdulása után elveszett az ősi kedvezmény, amelyet – egy rövid időre – utoljára II. Rákóczi Ferenc állított helyre, hogy szabadságharcához megnyerje a székelység katonai támogatását.

Miután Erdély betagolódott a Habsburg Birodalomba, a sómonopólium joga Bécsbe került, és szigorúbban érvényesült, mint korábban bármikor. A dinasztia kereskedelempolitikája az egész Sóvidéket, így Parajdot is sújtotta, mivel az Erdélyben bányászott sónak olyan magas vételárat szabott, hogy annál még a Kárpátokon túlról, Havasalföldről behozott sót is olcsóbban lehetett beszerezni. Ennek következtében a Székelyföldön a 18. század közepétől visszaszorult a helyben bányászott só értékesítése, ami egyszerre eredményezte a termelés veszteségességét és a pénz kiáramlását a fejedelemségből. Így Parajdon 1762-ben – Johann Frendl bányamérnök irányításával – hiába nyitották meg az első modern, süveg vagy harang alakú aknát, a József-bányát, a remélt fellendülés még váratott magára.

Iparváros a Kis-Küküllő partján

Orbán Balázs a Székelyföldet bemutató hatkötetes munkájában a só árából fakadó nehézségek felpanaszolása mellett már az iparosodás pozitívumait is megemlíti, és Parajdról úgy nyilatkozik, hogy a falu „arra hivatott, hogy a vidék városává nője ki magát”. Valóban, a 17. században még száznál kevesebb házból álló bányásztelepülés népessége az 1850. évi népszámláláskor már meghaladta az ezer főt, az 1910-es felmérés tanúsága szerint pedig már a háromezer lelket is megközelítette. Parajd városiasodása egyfelől a sóbányászatnak volt köszönhető, a munkások kiszolgálására a bányahivatalok és az elegáns bányatiszti lakások mellett postahivatal és gyógyszertár is épült a községben. Ezenfelül fontos megemlíteni, hogy 1858-tól itt működött a Haffner-féle gyufagyár, amely több száz embernek biztosított megélhetést a környéken. Parajd fejlett háziiparának köszönhetően is betört az országos piacra. Az itt készített vastag gyapjútakaró, a cserge az Osztrák–Magyar Monarchia távolabbi tartományaiban is keresett árucikknek számított a dualizmus korszakában.

Parajd a prosperitásnak köszönhetően a 19. század második felében túlnőtt azokon a sóvidéki településeken – sőt, ha Sófalva példáját vesszük, magába is olvasztotta némelyiket –, amelyek alapítás tekintetében megelőzték őt. A rohamosan gyarapodó község – 1876-tól már a megszervezett Udvarhely vármegyén belül – járásközpont rangra emelkedett, a fejlődés íve azonban hamarosan megtört. A kirobbanó román–osztrák–magyar kereskedelmi háború visszavetette a kereskedelem színvonalát, ráadásul a dési és máramarosi só jobb minősége miatt csökkent a kereslet a parajdi só iránt, ami a termelés korlátozását eredményezte. A vasútvonal hiányából fakadó elzártság – ami a szállítási költségeket jelentős mértékben megnövelte – arra sarkallta a gyufagyár tulajdonosait, hogy 1899-ben Kolozsvárra helyezzék át üzemüket. 1905-ben Parajd olyannyira válságos helyzetbe jutott, hogy a sóaknákban már csak a téli hónapokban folyt a termelés, ám a község szerencséje ekkor ismét megfordult. A következő esztendőben a vasútvonal elérte Parajdot, és a sótermelés is fellendült – sőt, megsokszorozódott – a Sóvidék utolsó megmaradt jelentős bányászközpontjában. Az itt található kicsit gyengébb minőségű sót a mezőgazdaságban hasznosították, így aztán a Monarchia utolsó éveiben már Parajd adta a Magyarországon felhasznált marhasó egyharmadát.

Parajd népességét tekintve tősgyökeres székely község volt, és az is maradt egészen a Monarchia utolsó népszámlálásáig: ekkor a 2888 lakosú település polgárai 30 személy kivételével magyarnak vallották magukat. Etnikai tekintetben a 20. században sem következett be érdemi változás. A 2011-es népszámlálás tanúsága szerint Parajdon a magyar népesség aránya még mindig meghaladja a 90%-ot (3188 fő a 3448-ból).

A rebellis falu

Az 1918 végén bekövetkező impériumváltás után Székelyföld – részben a román hadsereg és a kiépülő új közigazgatás visszaélései, részben pedig a magyarok visszatérésébe vetett töretlen hit miatt – még hónapokig forrongó terület maradt. Az indulatok 1919 márciusának végén a Sóvidéken törtek a felszínre, és a felkelés egyik központjává Parajd vált. A románellenes megmozdulást egy félreértett távirat idézte elő: a közelben fekvő Nyárádremetére március 29-én az az üzenet érkezett, hogy a helyi tisztviselőknek nem kell letenniük a hűségesküt a román államra, amit a székelyek úgy értelmeztek, hogy az utasítással a megszálló hadsereg a kiürítést készíti elő, és a terület hamarosan visszakerül Magyarországhoz. A túlzott optimizmus abból fakadt, hogy a helyiek irreális reményeket tápláltak a Székely Hadosztály sikerei iránt, amely a valóságban ekkor már Erdélyből kiszorulva küzdött az előrenyomuló románokkal. Miután a téves hír elterjedt, a nyárádremeteiek bántalmaztak egy román csendőrt, majd a fegyvereket rejtegető Kovács András vezetésével megindult egy kisebb felkelés, ami március 31-én Parajdra is átterjedt. A néhány napos konfliktus leghalálosabb – 3 áldozatot követelő – összecsapására a község határában került sor. Április 6-án a bevonuló román karhatalom gyorsan pacifikálta a Sóvidéket, és tömegesen tartóztatta le, majd hurcolta el azokat a polgárokat, akiket a felkelésben való részvétellel gyanúsítottak.

A parajdiaknak végül 1940 szeptemberéig kellett várniuk arra, hogy a község határában ismét megláthassák a Magyar Királyi Honvédség erőit és a piros-fehér-zöld lobogót. A második világháború alatt Parajd határőrzászlóaljat szervezett, és kivette a részét a benyomuló Vörös Hadsereg elleni védekezésben, ám akkor, amikor az állások fenntartása reménytelenné vált, a székelyek végül a hazatérés mellett döntöttek, és a román uralom visszatérése ellenére is szűkebb pátriájukat választották.

A gyógyító só

A világháború után, a szocialista rendszer romániai kiépítése során Parajdon erőltetett tempóban indult meg a sókincs kitermelése. 1947–49 között megnyitották a Dózsa Györgyről elnevezett bányát, majd a későbbi évtizedekben további kamrákat vájtak a hegyek mélyén, amelyek – méretüket tekintve – egyedülállónak mondhatók Romániában. Napjainkban ezeket főként már a parajdi sóbánya mélyére látogató turisták csodálhatják meg – ugyanakkor a rendszerváltás után megnyitott Telegdy-bányában a termelés még napjainkban is zajlik.

Parajd a 20. század során a sókincsnek köszönhető egyéb előnyöket is egyre hatékonyabban tudta kiaknázni. Ebben múlhatatlan érdemei voltak a község neves szülöttének, Hankó Vilmos vegyésznek, aki a dualizmus korszakában tudományos igénnyel megvizsgálta és kiváló kereskedelmi érzékkel népszerűsítette Erdély gyógy- és ásványvizeit. A fellendülő szovátai fürdőélet láttán a századforduló után Parajdon is kialakítottak egy sós gyógyfürdőt, amely a két világháború között vált igazán népszerűvé a „civil” – tehát nem bányász – látogatók körében.

Parajdi sósziklák és a bányalejárat, 1941. Forrás: Fortepan

A gyógyászat és a turizmus terén aztán az 1960-as években Telegdy Károly bányaigazgató és Veres Árpád körorvos kísérlete hozott újabb innovációt Parajd számára. A wieliczkai sóbányában végzett kezelések eredményei nyomán a parajdi sókamrákban is gyógyászati központot alakítottak ki a krónikus légúti betegségben szenvedőknek. A kivájt sótermek hűvös levegőjükkel és páratlan szépségükkel ma is Parajd első számú turistacélpontjának számítanak, a látogatók számának rohamos növekedése pedig a mélyben található központ infrastruktúrájának fejlődését is elősegítette. A parajdi sóbánya ma már múzeummal, kiállításokkal, játszótérrel és egy kápolnával várja vendégeit, ahol Nepomuki Szent János sóból faragott szobrát is megcsodálhatják.

A rendszerváltás után a parajdiak arról is gondoskodtak, hogy Áprily Lajosnak méltó emléket állítsanak. A brassói születésű költő elemi iskolai tanulmányait a községben végezte, és később több versében is megemlékezett Parajdról és a környék gyógyvizeiről. A „kis magyar világ” idején Áprily azt tervezte, hogy visszaköltözik gyermekkorának színhelyére, ám a háború és az impériumváltás miatt nem tudott itt letelepedni. 1991-ben a parajdiak emlékházat nyitottak a költő tiszteletére, az Áprily Lajos által épített boronaház helyén pedig később kopjafát állítottak.

 

népszámlálás éve magyarok románok németek egyéb összlakosság
1850 3693 45 146 3884
1880 5218 36 49 153 5456
1910 7015 8 17 6 7046
1941* 7028 4 8 46 7086
1977 6473 113 133 6722
1992 6623 70 370 7064
2011 5961 55 172 6502**

* Az 1941. évi magyarországi népszámlálás eredményei.
** A 2011-es népszámláláson 312 fő nem nyilatkozott az etnikai hovatartozásáról.
A népszámlálási adatokban Alsósófalva, Felsősófalva, Békástelep, Bucsin és Sásverés népessége is megjelenik.

Close Bitnami banner
Bitnami