Torda

A magyar vallásszabadság őrbástyája

Szerző: Gali Máté

Kolozsvártól délkeletre, az Aranyos folyó és a Rákos-patak összefolyásánál található Torda városa, a magyar vallásszabadság őrbástyája. Gazdag történelme során a város az erdélyi települések közül a legtöbb, összesen 127 országgyűlésnek adott otthont. Ezek közül a leghíresebb az 1568-as diéta volt, amikor is a világon elsőként foglalták törvénybe a lelkiismereti, valamint a vallásszabadságot. Torda azonban nemcsak az országgyűlései miatt volt ismert, hanem a sóbányája miatt is, amely évszázadokon át biztos munkát és megélhetést jelentett a helybéli sóbányászoknak. A városban nagyon sokáig a magyar etnikum volt a domináns. A történelmi Magyarország utolsó, 1910-ben lebonyolított népszámlálása idején még a lakossága 70%-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek, ám ez a szám – az 1940-es második bécsi döntést követő elvándorlás, valamint az államszocialista rendszer tudatos asszimilációs törekvései miatt – a legutolsó, 2011-es romániai népszámlálás adatai alapján mindössze 8%-ra zsugorodott.

A tordai római katolikus templom, amely egykoron az országgyűlések színhelye volt. 1568-ban itt foglalták a világon elsőként törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot. Forrás: Wikimedia Commons

 

Torda városa, ahol az 1568-ban rendezett erdélyi országgyűlésen a világon elsőként foglalták törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot, Kolozsvártól délkeletre, az Aranyos folyó és a Rákos-patak összefolyásánál található. A trianoni békeszerződést megelőzően az akkori Torda-Aranyos vármegye székhelye volt, napjainkban pedig a romániai Kolozs megye (Județul Cluj) egyik törvényhatósági jogú városa. A történelmi Magyarország utolsó, 1910-es népszámlálása idején a város lakossága 15 167 főt tett ki, melyből 10 533 magyar, 4184 román és 103 német volt. A legutolsó, 2011-ben lebonyolított román népszámlálás adatai alapján azonban a 47 744 lélekre duzzadt népességéből 36 785 fővel már a román a legnagyobb etnikum, amelyet 3905 fővel követnek a magyarok, miközben németnek mindössze 35-en vallották magukat. Az etnikai szerkezet megváltozásában szerepet játszott egyrészt az, hogy a város az 1940-es második bécsi döntést követően nem tért vissza Magyarországhoz, s emiatt a magyar lakosság egy része Kolozsvárra költözött, másrészt pedig az államszocializmus évtizedeinek románosító törekvései, a tervszerű román népességbetelepítés is.

127 országgyűlés otthona

Az elsőként 1075-ben egy I. Géza királyunkhoz köthető oklevélben említésre kerülő Torda történelme során 127, okiratokkal igazolható országgyűlésnek adott otthont, a legtöbbnek az erdélyi városok közül. Az elsőt még 1288-ban, IV. (Kun) László királyunk idején tartották, az utolsót pedig 1697-ben, a török kiűzése után Habsburg-uralom alá került országrészben. Az országgyűlések meglehetősen magas számából kifolyólag több jelentős hatással bíró állásfoglalás meghozatala is e településhez köthető.

1505-ben itt erősítették meg az 1437 őszén megkötött kápolnai uniót, azaz a magyar, a szász és a székely nemzetek szövetségét. Ez a lépés válasz volt az 1437-es, Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelésre, ami a magas adók, valamint az Erdélyben egyre terjedő huszitizmussal (egy Csehországból indult és az európai reformáció előzményének tekinthető vallási mozgalommal) szembeni erőszakos fellépés miatt robbant ki. Az elhúzódó lázadás leverése érdekében a mai Csicsókápolnán gyűltek össze az erdélyi magyar nemesek, a székelyek előkelői, valamint a szászok vezetői, ahol szövetséget fogadtak. Megállapodtak, hogy együttes erővel számolják fel a zendülést. Az általuk kötött egyezség az „Unio trium nationum”, azaz a „Három nemzet egyesülése” nevet viselte, bár a nevétől eltérően nem a „nemzetekre”, hanem sokkal inkább azok elitjeire vonatkozott. A szerződés aláírása után a főurak összevont erői 1438 legelejére számolták fel a parasztlázadást.

A már fentebb említett 15. századi huszitizmus mellett Erdélybe a 16. század folyamán a protestantizmus eszméi is eljutottak. Az etnikai és vallási szempontból is sokszínű régió pedig élen járt a világban a felekezeti tolerancia elfogadása terén. Ennek egyik első lépése Tordához kötődik, hiszen 1557-ben az itt megrendezett országgyűlésen nyilvánították az erdélyi rendek bevett vallássá az evangélikust, melynek a katolikussal azonos jogokat biztosítottak. Amellett foglaltak ugyanis állást, hogy „mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar, ha ezt a más vallásúak háborgatása nélkül teszi”.

Idővel azonban a reformáció Luther Mártonhoz köthető evangélista tanain felül a Kálvin Jánoshoz sorolható református, illetve a Szervét Mihályhoz kapcsolódó unitárius irányzat is megjelent Erdélyben, hovatovább az eredetileg katolikus vallású János Zsigmond fejedelem előbb evangélikus, majd református, végül pedig unitárius hitre tért, s utóbbi révén mindmáig ő a történelem egyetlen unitárius vallásúként számon tartott uralkodója. A vallásszabadság híve volt, regnálása idején, 1568 januárjában fogadta el a tordai országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, pontosabban a gyülekezetek szabad lelkészválasztását. A jogszabály leszögezte, hogy a „királyi városok, mezővárosok és a falvak bármelyik vallást követhessék, hitükön való prédikátort tarthassanak, a velük ellenkezőt pedig elbocsáthassák”. Ezen rendelkezés egyik eszmei előképe az 1555-ben megkötött augsburgi vallásbéke volt, ami lehetőséget teremtett arra, hogy a német fejedelemségek lakói szabadon más fejedelemségbe költözhessenek, ha nem kívánják követni a földesuruk vallását. A katolikus, evangélikus, református és unitárius egyházak szabadságát és egyenjogúságát a világon elsőként, 1568. január 13-án elismerő tordai országgyűlési határozat emlékére 2002-ben a Magyar Unitárius Egyház zsinata január 13-át egyházi ünneppé, továbbá a vallásszabadság emléknapjává nyilvánította.

A tordai főtér 1913-ban. Forrás: kepeslapok.wordpress.com

 

János Zsigmond, valamint a tordai országgyűlések kapcsolata ugyanakkor még korábbra, egészen 1542-ig nyúlik vissza. Ez év decemberében ismerték el ugyanis az erdélyi rendek az akkor mindössze kétesztendős ifjút Erdély fejedelmeként Tordán, egyúttal pedig megújították a három nemzet 1437-es unióját. A kiskorú János Zsigmond helyett helytartóként előbb Martinuzzi Fráter György pálos szerzetes, későbbi esztergomi érsek, majd az ő meggyilkolása után János Zsigmond özvegy édesanyja, Jagelló Izabella magyar királyné gyakorolta a főhatalmat, 1559-ben bekövetkezett haláláig.

Az erdélyi sóbányászat egyik fellegvára

Erdély területe a természeti kincseket illetően rendkívül gazdag sóban. A Kis-Küküllő és a Korond-patak völgyében található tájegység a népnyelvben a „Sóvidék” nevet kapta, utalva a földtörténeti harmadidőszakban az Erdélyi-medence területét borító őstengerből visszamaradt, hatalmas mennyiségű sóra.

Az évmilliók során felgyülemlett só ugyanakkor nemcsak az Erdélyi-medence keleti, hanem nyugati részén is tömbösödött, így a Sóvidék mellett a Torda környékén élőknek is munkát és megélhetést biztosított a sóbányászat. Torda vidékén már az ókori rómaiak is termeltek sót, de a város – pontosabban annak sóbányáit védelmező erődjének – fentebb vázolt 1075-ös első említése is a sóhoz kötődik. Az oklevélben ugyanis a sótárnák vámjára utalnak „a Torda nevű erődnél, azon a helyen, amelyet magyarul Aranyasnak és latinul Aureusnak neveznek”.

A tordai sóbányákról szóló első írásos hivatkozás 1271-ben kelteződött a királyi kancellária iratanyagában, és arról rendelkezett, hogy a helyi sóbányát királyi adományként az erdélyi Szent Mihály főangyalról elnevezett székeskáptalan kapja meg. A sót technikailag kezdetben harang, később pedig a nagyobb hatékonyságú termelést lehetővé tevő trapéz alakú termekben bányászták, ami lovak által húzott csigaszerkezettel került a mélyből a felszínre. Régi magyar nyelven sóvágónak nevezték a sóbányászokat, akik idővel a királyi kiváltságlevelek révén bizonyos fokú önkormányzattal bírtak: többnyire maguk által választott bírójuk, aknabírájuk és dékánjuk volt. Minden bányának önálló sóhivatala volt, amelynek élén a bányanagy, más néven kamaraispán állt. A 15. századtól a bányászok két megkülönböztetett csoportja ismert. Az ún. posztós sóvágók, akik fizetség gyanánt a só mellett pénzt és posztót is kaptak, illetve az ún. vendégvágók, akik csak sót. Amikor pedig 1766-ban a neves ásványkutató, jezsuita novícius, Frivaldszky János Mineralogia Magni Principatus Transilvaniae címmel könyvet tett közzé az erdélyi ásványokról, úgy fogalmazott, hogy „ezek az aknák méltók a legnagyobb csodálatra és érdeklődésre”, és „annyira híresek, hogy szinte párjuk sincs az egész keleten”.

A tordai sóbánya bejárata, 1912. Forrás: kepeslapok.wordpress.com

 

A tordai sótermelés a 19. századtól kezdett veszteni a jelentőségéből, aminek következtében 1932-ben bezárásra került a sóbánya. A második világháború során óvóhelyként szolgáló aknák a kétezres években teltek meg ismét élettel, amikor is nemzetközileg elismert turisztikai látványossággá alakították át őket. Többek között egy kisebb templom, golfpálya, műfüves futballpálya és konferenciaterem is található ma bennük, továbbá a bánya levegőjének magas páratartalommal társuló, egyenletes hőfoka tökéletes gyógyászati lehetőségeket biztosít az asztmások és allergiások számára.

A Tordai-hasadék

Említést érdemel, hogy a Tordán kitermelt sót – valamint a torockói vasat és az abrudbányai aranyat – a Hesdát-patak völgyében fekvő kereskedelmi csomóponton szállították nyugatra, a patak pedig a mai Erdély egyik legnépszerűbb természeti látványosságán, a Tordai-hasadékon folyik keresztül. A szurdok egy hatalmas jurakori mészkő karsztosodása nyomán jött létre, aminek hatására idővel a mészkőben kisebb barlangok keletkeztek, melyek egyre nagyobb kiterjedésűvé váltak, mígnem be nem szakadtak. A magyar néphagyomány ezzel szemben a Szent László-legendáriumhoz köti a Tordai-hasadék kialakulását. A monda szerint egy alkalommal a katonáitól elszakadó uralkodót kun portyázók vették üldözőbe. A király a megmenekülése érdekében Istenhez fohászkodott, kérése pedig meghallgatásra talált, mivel a hegy kettévált közte és üldözői között, így nem tudták elfogni őt. A legenda szerint a Tordai-hasadékban lévő Patkós-kő szikla őrzi az uralkodó lovának patkónyomát, amelynek dobbantásától kettéhasadt a kőrengeteg. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a magyar mondavilágban a kettészakadó hegyek történetei Szent Lászlóhoz kötődnek, mert a folklór kísértetiesen hasonlóan magyarázza a felvidéki Szádelői-völgy és a Nógrád megyei Mátraverebély-Szentkúton lévő Szent László-szurdok keletkezését is.

A tordai hasadék látképe 1912-ben. Forrás: kepeslapok.wordpress.com

 

Az 1944-es tordai csata

Torda az 1940-es második bécsi döntést követően nem tért haza Magyarországhoz. 1944 őszén viszont honvédségünknek rövid időre sikerült visszafoglalnia a települést, melynek környéke abban az időben igen heves és véres harcok színterévé vált.

A tordai csata előzményei 1944 augusztusáig nyúlnak vissza, amikor is Románia – miként azt az első világháborúban is tette – aktuálpolitikai megfontolásokból átállt addigi ellenségei oldalára. A magyar hadvezetésnek rendelkezésre álltak a haditervek az esetleges román kiugrásra vonatkozóan. Dél-Erdély birtokbavétele így szerepelt a tervekben, az ottani szorosok ellenőrzésével akarták megakadályozni a szovjet Vörös Hadsereg betörését az Erdélyi-medencébe.

A németek jelentős katonai segítséget biztosítottak, így a honvédség szeptember 5-én a német erőkkel karöltve támadásba lendült, dálnoki Veress Lajos vezérezredes irányítása alatt. A magyar csapatok gyors sikereket értek el, visszafoglalták Tordát, és már a Maroson túl jártak, amikor hírül vették, hogy a szovjetek ekkorra már átkeltek a Déli-Kárpátokon, és a románokkal megtámogatott hadosztályaik bekerítéssel fenyegettek. A hadvezetés erre válaszul elrendelte a visszavonulást a Maroson túlra, a tordai magaslatok természetes védőállásaihoz.

A védelem szempontjából jó feltételeket biztosított, hogy Tordát az Aranyos folyó és erdővel borított dombok ölelték körül. Mindezeknek, valamint honvédjeink kitartásának köszönhetően szeptember derekától október elejéig, három héten keresztül sikerült feltartóztatni a város térségében a túlerőben lévő szovjet–román csapatokat. Torda október 4-én került ismételten román kézre. Veress Lajos vezérezredes négy nappal később elrendelte a visszavonulást, mivel a szovjetek akkor már Debrecennél jártak, ami bekerítéssel fenyegette az erdélyi magyar–német hadsereget. A meghátrálás ellenére a három hétig elhúzódó csata eredményesnek bizonyult, ennek révén meg tudták akadályozni, hogy bekerítsék a Kárpátalján harcoló magyar, valamint a Moldvában védekező német erőket.  

S miként azt Hollósy-Kuthy László vezérőrnagy, a 25. gyaloghadosztály parancsnoka a Torda feladását követő napon, október 5-én kelt napiparancsában megfogalmazta: „a jelenlegi és csak átmeneti gyengeség, valamint a magunk erejére való utaltság más – nemzeti érdekű és nagy horderejű – események alapkövetelménye. […] A hadosztály minden becsületes tagja IX. 8-a óta történelmet ír. Minden nap, amit Erdély védelmében a hadosztály harcolt, a múltat felülmúló és a jövőben is csak nehezen túlszárnyalható dicsőség sorozat. Isten és a Haza büszke ránk! A hálát a sors biztos nem fogja tőlünk megtagadni, ha kötelességünket továbbra is csorbítatlanul teljesítjük.

népszámlálás éve magyarok románok romák egyéb összlakosság
1850 6287 1861 352 243 8743
1880 7609 2417 n. a. 537 10563
1910 10533 4184 n. a. 450 15167
1941 7108 22670 n. a. 2392 32170
1977 7718 46258 1053 265 55294
1992 7114 51631 2289 166 61200
2011 3905 36785 2603 91 47744*

A népszámlálási adatokban Ótorda, Keresztes és Aranyospolyán eredményei is megjelennek.
* A 2011-es népszámláláson 4360 fő nem nyilatkozott az etnikai hovatartozásáról.

Close Bitnami banner
Bitnami