Trencsén

Csák Máté fészke

Szerző: Gali Máté

Trencsén városa napjainkban Szlovákia nyugati felében, a Fehér-Kárpátok lábánál, a Duna bal oldali mellékfolyójának számító Vág két partján fekszik. A várat először 1069-ben, a települést pedig 1111-ben említik. A helység történelme során mindig is stratégiai fontosságú területen feküdt, Morvaország felé képezve fontos támaszpontot. Az egymással viaskodó seregek ezért falai alatt számos ostromot és ütközetet vívtak meg. Trencsén a 13–14. század fordulóján Csák Máténak, az Árpád-ház 1301-ben történt kihalása utáni feudális anarchia egyik központi alakjának volt a birtokközpontja, aminek nyomán a tartományúr személye a közemlékezetben szorosan összefonódott a várossal. Az etnikailag sokszínű régióban elhelyezkedő Trencsénben még a régi Magyarország utolsó, 1910-ben lebonyolított népszámlálása idején is a lakosságának csupán 38%-a vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Ez a szám aztán a trianoni impériumváltást követő egy évszázad alatt drasztikusan lecsökkent, és a legutóbbi, 2011-es szlovákiai népszámlálás adatai alapján a magyar nemzetiségűek mindössze a helyiek 0,2%-át tették ki.

Fotó: Trencsén 1905-ben. A felvételen a trencséni vár látható, a Vág folyó felől nézve. Forrás: Fortepan/Magyar Földrajzi Múzeum/Erdélyi Mór cége

Trencsén városa napjainkban Szlovákia nyugati felében, a Fehér-Kárpátok lábánál, a Duna bal oldali mellékfolyójának számító Vág két partján fekszik. A trianoni békeszerződés előtt az akkori Trencsén vármegye székhelye volt, manapság pedig északi szomszédunk közigazgatási rendszerében a Trencséni kerület (Trenčiansky kraj), illetve egyúttal a Trencséni járás (Okres Trenčín) központja. A szlovák–magyar nyelvhatártól északra fekvő és etnikailag sokszínű településen a népszámlálási adatok alapján a szlovák nemzetiség volt domináns. A történelmi Magyarország utolsó, 1910-ben lebonyolított népszámlálása idején ugyanis lakói közül 3676-an vallották magukat szlovák anyanyelvűnek, 2997-en magyarnak és csak 925-en németnek. A trianoni impériumváltás nyomán a magyar lakosság egy része elmenekült, így a szlovák nemzetiség adta a város népességének döntő többségét. A 2011. évi szlovák népszámlálás adatai szerint a város 55 877 fős népességéből 47 618-an vallották magukat szlovák nemzetiségűnek, 118-an magyarnak és mindössze 47-en németnek.

Csák Máté fészke

A régészeti leletek alapján már az őskorban is lakott vidéknek számító, a magyar okiratokban a vára révén először 1069-ben, a település kapcsán pedig 1111-ben említésre kerülő Trencsén neve az évszázadok során szorosan összefonódott Csák Máté személyével.

A szélesebb közvélemény részéről az Árpád-ház 1301-ben történt kihalása utáni feudális anarchia egyik központi alakjaként számon tartott főúr a Csák nemzetségből származott, amely önmagát a honfoglaló hét vezér egyikétől, Szabolcstól eredeztette. A família trencséni ágát a 13. században I. Máté, a Csák Máté néven ismertté vált III. Máté nagyapja alapította, aki IV. Béla királyunk szolgálatában tett szert birtokokra és különféle udvari tisztségekre.

A feltételezések szerint 1260-ban született unokája a forrásokban először 1291-ben tűnt fel, amikor III. András királyunk oldalán kitüntette magát a Habsburg Albert osztrák herceg ellen vívott háborúban, aminek nyomán királyi lovászmesteri, illetve pozsonyi ispáni címet kapott, mi több, 1294-ben az uralkodó még nádorrá is kinevezte. A királyt követő legnagyobb országos méltóságtól három évvel később azonban megfosztotta, miután a nádor a pannonhalmai bencések Nyitra vármegyében található birtokait fosztogatta. Csák Máté ugyanis öntörvényű módon, olykor ajándékozások, máskor vásárlások és cserék, egyéb esetben azonban erőszakos kényszerítés révén növelte birtokait, olyannyira, hogy a 13. század végére Trencsén székhellyel a központi hatalomtól független tartományt alakított ki.

Birtokaiban az Árpád-ház kihalása után, 1301 és 1305 között a magyar trónon ülő Vencel erősítette meg, mivel Csák támogatta a cseh származású trónkövetelő királlyá választását. A feudális anarchia kedvezett a hozzá hasonló tartományurak megerősödésének, akik nemritkán több vármegyényi terület felett rendelkeztek hatalommal, a királyi udvar mintájára saját udvartartásuk volt, és önálló külpolitikát folytattak. Legismertebb alakjaiknak Aba Amadé, Borsa Kopasz, Kán László, Kőszegi Henrik, valamint Subics Pál számítottak.

Az oligarchák hatalmának megtörése volt a célja az ifjú Károly Róbertnek, aki annak révén tartott igényt a magyar Szent Koronára, hogy a nagyanyja, magyarországi Mária nápolyi királyné V. István királyunk leánya volt. Noha Csák Máté 1308-ban Gentilis pápai legátus közvetítése nyomán elismerte őt a királyának, a vele folytatott vetélkedést, ami rablásokkal és fosztogatásokkal járt együtt, közel sem fejezte be. V. Kelemen pápa mindezek hatására 1311-ben kiközösítette a római katolikus egyházból, ami azonban csak további kegyetlenkedésekre sarkallta a tartományurat. Katonáival Budáig hatolt előre, és átmenetileg még Visegrádot is elfoglalta, majd 1312-ben előbb az esztergomi érsek, öt esztendővel később pedig a nyitrai püspök földjeit dúlta fel.

A hadi helyzet viszont idővel Károly Róbert javára és az oligarchák kárára változott meg. A fordulópontot a király és a tartományurak közötti küzdelemben az 1312-es esztendő hozta el, amikor is a Kassa melletti Rozgonynál megvívott ütközetben I. Károly és szövetségesei vereséget mértek Aba Amadé fiainak Csák Máté segédcsapataival kiegészített hadseregére. A Károly Róbert által folytatott országegyesítő háború legjelentősebb csatájában elszenvedett kudarca megrendítette Csák Máté familiárisainak hűségét, a tartományúr befolyása fokozatosan csökkenni kezdett.

A trencséni Erzsébet Szálloda. Forrás: Balatoni Múzeum, Keszthely

Az uralkodó azonban képtelen volt teljesen térdre kényszeríteni őt, amit jól szemléltet, hogy Csák Máté 1321-ben bekövetkezett haláláig a birtokainak mindössze a kisebbik részét tudta elfoglalni tőle, és azt is csupán szívós küzdelmek árán. Az oligarcha felnőtt fiúörökös nélkül hunyt el, Károly Róbert csapatai 1321 nyarán heves ostrom árán bevették Trencsént, és a néhai főúr egykori hűbéresei hűséget esküdtek a királynak. A sok éven át tartó feudális anarchia I. Károly király győzelmével ért véget.

A  felvidéki erősség

Csák Máté fészke az a trencséni vár volt, amelyről – miként arra már fentebb utaltunk – a források szintjén az első írásos említés a 11. századból származik. Az erősség egy 260 méter magas mészkőszirten fekszik, és az évszázadok során fokozatosan végrehajtott átépítéseknek köszönhetően a Felvidék egyik legnagyobb erődítményévé vált. Nemcsak Trencsén településnek, hanem az egész Vágmentének is kiemelt látványossága.

A 11. században a vár jóformán csak egy rotundával körülölelt, megerősített bástyát jelentett. Első komolyabb szabású ostroma az oklevelek szerint a tatárjárás idejére tehető, amikor is az 1241-es, vereséggel végződő muhi csatából menekülő Bogomér trencséni ispán megvédte azt a Morvaország felől betörő mongolokkal szemben.

A tatárok elvonulása után a tornyot és a falakat is kibővítették, nagyobb szabású fejlesztések Csák Máté idején történtek, aki a birtokközpontját árkokkal, földsáncokkal, sövény- és fakerítéssel, valamint kőfalakkal vetette körül, és egy palotát is berendezett, ami lehetővé tette, hogy a várat innentől fogva reprezentatív célokra is használják. Ennek köszönhetően 1335 nyarán Trencsén falai között dolgozták ki I. Károly magyar uralkodó, Nagy Kázmér lengyel király, illetve Luxemburgi János cseh király küldöttei a Lengyelország és Csehország közötti ellenségeskedés megszüntetésének feltételeit. Megállapodásuk komoly mérföldkő volt az év őszén megrendezésre kerülő visegrádi hármas királytalálkozó felé vezető úton.

A diplomáciai összejöveteleken túl ugyanakkor a vár királyi és főúri lakodalmaknak is otthont adott a 14–16. század folyamán. Itt jegyezte el Nagy Lajos királyunk Mária nevű lányát Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás a cseh Podjebrád Katalint, de innen ment férjhez Szapolyai Borbála is I. (Jagelló) Zsigmond lengyel királyhoz.

Szapolyai Borbála annak a Szapolyai Istvánnak volt a leánya, aki 1477-ben 15 ezer forintért zálogba vette Trencsént Mátyás királytól. A nádori méltóságig emelkedő Szapolyai komoly védelmi fejlesztéseket hajtott végre a váron, ennek részeként kettős felgyűrűt húzatott fel, közötte mély szárazárkokkal. A török elleni harcokban ejtett foglyaival pedig kutat ásatott, melyhez legenda fűződik. A hagyomány szerint ugyanis a vár ura az egyik portyája után a rabláncra fűzött oszmánok között egy Fatime nevű lánnyal tért haza, akit aztán udvarhölgyként a feleségének ajándékozott. Fatimének azonban volt egy jövendőbelije, Omár bég, aki szerette volna kiváltani rabságban lévő szerelmét. A tehetős Szapolyai Istvánnak a váltságdíjként felajánlott pénz nem kellett, viszont ígéretet tett a fiatal bégnek arra, hogy amennyiben a vízhiányban szenvedő várban sikerül vizet fakasztania, visszakapja a hajadont. Omár ezután a krónikák szerint ezerszáztizennégy napon át ásta a vár sziklájába vájt kutat, mire vizet talált, az erősség kevély ura pedig betartotta a neki tett ígéretét, és az új kút fejében szabadon engedte Fatimét. A várkút e história nyomán a „Szerelmesek kútja” nevet viseli.

Az 1412-ben szabad királyi városi címet nyert település stratégiai jelentőségét a hódoltság korában is megtartotta. Az 1526-os mohácsi csatavesztés után Perényi Péter koronaőr a törökök elől ide menekítette a Szent Koronát, amelyet közel egy évszázaddal később szintén e vár falai között őriztek, mivel az 1621–22 fordulóján Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, illetve II. (Habsburg) Ferdinánd magyar király között megkötött nikolsburgi béke értelmében Bethlen Gábor a tulajdonában lévő uralkodói fejékszert átadta II. Ferdinándnak.

A három részre szakadt ország másfél évszázada során Trencsént a császáriak, a törökök, az erdélyi fejedelmek, de még Bocskai István hajdúi is ostromolták. Hadi szerepe a Rákóczi-szabadságharc leverését követően szűnt meg. A 18. század végén az osztrák katonaság elhagyta, az 1790-es nagy trencséni tűzvész után pedig a falai pusztulásnak indultak. Romjai tulajdonjogát 1905-ben a város kapta meg, és az 1950-es években kezdődött el a műemléki épület helyreállítása, ami azonban teljes mértékben napjainkra sem fejeződött be.

A Rákóczi-szabadságharc döntő ütközete

A Trencsén falainál megvívott számos ostrom és ütközet közül kétségkívül kiemelkedett az 1708. augusztus 3-án lezajlott csata, amely a Rákóczi-szabadságharc egyik legjelentősebb összecsapása volt.

A szabadságküzdelem 1703-ban többek között azért robbant ki, mert a törökök hazánkból történő kiűzését követően a bécsi udvar Magyarországon olyan politikát folytatott, amellyel jóformán a hazai társadalom egészét maga ellen fordította. Az elégedetlenkedők élére az a II. Rákóczi Ferenc állt, akinek a felmenői között több erdélyi fejedelem is volt. A felkelők helyzetét kezdetben segítette, hogy az osztrák erők többsége nyugaton, az 1701-ben kitört spanyol örökösödési háborúban volt lekötve. 1704-ben azonban a második höchstädti csatában az egyesült angol–holland–osztrák hadak a konfliktus menetét megváltoztató vereséget mértek a francia–bajor hadseregre, így a Habsburgoknak idővel lehetőségük nyílt mind nagyobb csapattesteket a magyar szabadságharc leverésére vezényelni.

A trencséni Szalavszky Gyula tér. Forrás: Balatoni Múzeum, Keszthely

1708 nyarán Rákóczi az Eger mellett gyülekező hadaival nyugati irányba indult el. A fejedelem vezette kuruc fősereg június derekán kezdte meg az előrenyomulását a Vág folyó felé. Azt követően azonban, hogy a Morvaországban portyázó magyar erők július végén vereséget szenvedtek a császáriaktól, Rákóczi nem folytatta az útját nyugatnak, hanem a haditanács nyomására a már hosszabb ideje ostromzár alatt álló Trencsén bevételére indult. Az osztrákok is a város mellett gyülekeztek, hogy erősítést és utánpótlást juttathassanak a kurucok által szorongatott településnek.

A Rákóczi-szabadságharc hadtörténetével foglalkozó jeles történetíró, Markó Árpád szerint Rákóczi serege nagyjából háromszoros túlerőben volt, mivel a 14-15 ezer emberével szemben hozzávetőlegesen 5200 császári katona vette fel a harcot, Siegbert Heister, illetve Pálffy János tábornokok parancsnoksága alatt. A nagy erőfölény ellenére az augusztus 3-án lezajlott csata mégis vereséggel végződött, méghozzá a kurucok határozatlanságának és szervezetlenségének következtében. Lovasságuk előbb megindult a császáriak ellenében, majd mégis visszafordult, mire utóbbiak általános támadást indítottak. A káoszt tetézte, hogy Rákóczi a tartalékok közül a harctérre sietett, bízva abban, hogy a személyes jelenléte megfordíthatja az ütközet menetét. Lova azonban egy árokban megbotlott és a nyakát szegte, a fejedelmet a földre vetve magáról. Rákóczi túlélte ugyan az esést, ám az emberei között elterjedt a halálhíre, mire a teljes hadsereg bomlásnak indult, a tüzérséget hátrahagyva fejvesztett menekülésbe fogott, miközben sorait a császári lovasság tizedelte.

A vereség hatása katonailag és morálisan is számottevő volt. Egy sor kisebb-nagyobb kuruc egység pártolt át a továbbiakban az ellenséghez, míg a területveszteséget illetően a császáriak kezére került Nyitra, valamint az ősz végére a Garam menti bányavárosok, melyek a kuruc hadiipar és pénzverés központjai voltak. Maga Rákóczi az emlékirataiban úgy fogalmazott, hogy a trencséni vereségnél „gyalázatosabb, nyomorúságosabb és következményeiben gyászosabb csatavesztés sohasem volt.” A trencséni vereség megpecsételte a fejedelem szabadságharcának sorsát, amit három évvel később a szatmári béke zárt le.

Trencséni képeslap a boldog békeidőkből. Forrás: Balatoni Múzeum, Keszthely

Felhasznált irodalom

Czigány István: Rendi felkelés Magyarországon – A Rákóczi-szabadságharc. In: Mészáros Kálmán (szerk.): Magyarország hadtörténete. II. kötet. Budapest, 2020, Zrínyi Kiadó, 447–484.

Fekete Nagy Antal: Trencsén vármegye. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. kötet. Budapest, 1941, Magyar Tudományos Akadémia.

Karácsonyi János: Trencséni Csák Máté nádorsága. Századok, 1883/5. füzet, 398–401.

Károlyi János: A trencséni vár. (A vár története s nevezetességei). Trencsén, 1910, Sándor Ferenc.

Krasznyánszky Károly: Trencsén szab. kir. város és vára vázlatos leírása. Trencsén, 1893, Gansel Lipót.

Markó Árpád: Magyarország hadtörténete. Budapest, 1943, Országos Közoktatási Tanács.

Nagy Iván: A Csák nemzetség. Első közlemény. (Egy pecsétrajzzal). Turul, III. kötet. Budapest, 1885, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, 49–57.

Pór Antal: Trencsényi Csák Máté (1260–1321). Budapest, 1888, Magyar Történelmi Társulat.

 

népszámlálás éve  magyarok németek szlovákok egyéb összlakosság
1880 619 1178 2425 180 4402
1910 2997 925 3676 207 7805
1921 341 338 8942 790 10411
1970 107 8 27141 1799 29055
2011 118 47 47618 8094 55877

Close Bitnami banner
Bitnami