Zágon

Mikes Kelemen szülőfaluja

Szerző: Tarján M. Tamás

A Háromszéki-havasok lábánál fekvő Zágon neve a szélesebb közönség számára elsősorban Mikes Kelemennek köszönhetően ismerős, aki – II. Rákóczi Ferenc íródeákjaként, majd kamarásaként – az emigráció évtizedeiben írt fiktív leveleiben tette híressé a települést. Mikes kultusza ugyanakkor csupán egyetlen színárnyalatát adja Zágon múltjának. Színvonalas iskolájának köszönhetően az „Erdély végében” fekvő község a 18. századtól még számos kiemelkedő tudóst és írót adott a székelység számára. A 20. század elején itt nevelkedett Kiss Manyi színésznő. A rendszerváltás után felújított Mikes–Szentkereszty-kúria – Zágon első számú nevezetessége – a fejedelem íródeákja mellett nekik is méltó emléket állít. Ugyancsak a község szülötte Szabó Katalin tornász, aki az 1984-es olimpián, Los Angelesben négy aranyérmet szerzett.

Zágon Erdély délkeleti szegletében, a Háromszéki-havasok lábánál található. A Székelyföldről leírást készítő Orbán Balázs megfogalmazása szerint a település „a hazának ez oldalról végső helysége”, amely a vele azonos nevet viselő patak völgyében épült fel. Zágon a középkorban Orbaiszékhez, majd a 16. század második felétől az egyesített Háromszékhez tartozott, a dualizmus korszakában pedig az azonos nevű vármegye orbai járásához került. Az 1968-as romániai közigazgatási reform óta Kovászna megye része. Az ötezer fős lakosságú Zágon napjainkban községközponti ranggal bír: hozzá tartozik Papolc is, amely a Láhó-hegy átellenes oldalán fekszik.

A székely reformátusok fellegvára

Zágont elsőként egy 1567-ben kelt regestrum – az adószedést segítő településnév-jegyzék – említi meg, amelynek tanúsága szerint a községhez akkoriban 51 kapu tartozott, tehát néhány száz fős lakossággal rendelkezhetett. A tatárjárásra utaló földrajzi névadások alapján a település múltját kutató történészek arra következtetnek, hogy Zágon alapítása az Árpád-korra datálható. Nevét az elmúlt évszázadok során személy- és istenségnevekből próbálták eredeztetni.

A Háromszéki-havasok lábánál fekvő község a 16. században áttért a református hitre, és a dualizmus időszakára a kálvinista székelyek egyik fontos művelődési központjává vált. Előzőleg több erdélyi református püspök – például Aranka György, az azonos nevű író és nyelvművelő édesapja, majd Bodola János és Bodola Sámuel – is Zágonban látta meg a napvilágot. A település kulturális élete a 19. század elejétől megtapasztalható konjunktúrának köszönhetően virágzott fel. A zágoni iparosok és marhatenyésztők számára jelentős bevételeket hozott Brassó közelsége, ahol könnyedén értékesíteni tudták árujukat. A községben tartott heti vásárok is hozzájárultak a jóléthez. A zágoni uradalmat birtokló Szentkereszty család 1847-ben – a ma már különálló Zágonbárkány területén – egy üveghutát is építtetett, ennek fenntartása azonban néhány évtized után ráfizetésessé vált, ezért még a dualizmus időszakában bezárták.

Az életszínvonal 19. századi emelkedésének köszönhetően a település önerőből finanszírozni tudta saját iskoláját, amelynek alapítása Demeter Sámuel lelkész nevéhez kapcsolható. A község kulturális súlyát jól mutatja, hogy amikor az 1850-es években Erdélyben felmerült egy háromszéki református kollégium alapításának ötlete, az intézmény lehetséges székhelyeként Zágon is számításba került. A Mikó Imre gróf anyagi támogatásával felépült – és utóbb róla elnevezett – iskola végül Sepsiszentgyörgyre települt, de a községhez is kapcsolódott abban a tekintetben, hogy Demeter Sámuel ennek alapításában is jelentős szerepet játszott. Zágon polgárosodását egyébként a 19. század második felében a felélénkülő egyesületi élet is jól mutatta: már a kiegyezést megelőzően olvasókör és kaszinó alakult a községben, majd a későbbiekben nőegyletet, rezesbandát és a századfordulót követően népkönyvtárat is létrehoztak a település polgárai.

Zágoni utcarészlet egy 1914-es képeslapon. Forrás: kepeslapok.wordpress.com

 

Zágon az 1918-as impériumváltás után is megőrizte kultúra- és közösségszervező szerepét Háromszék területén. Múlhatatlan érdemeket szerzett ebben a község neves szülötte, Csutak Vilmos, aki már a dualizmus utolsó éveiben megkezdte a székely kultúra megőrzése érdekében végzett, hatalmas munkáját. Csutak az 1900-as évek végétől néprajzi gyűjtéseket végzett, nyilvántartásba vette és tanulmányozta a korábbi évszázadok épített és képzőművészeti műalkotásait, és igyekezett megmenteni az utókornak a fennmaradt székely írásos emlékeket. A Sepsiszentgyörgyön megalapított Székely Nemzeti Múzeum – amelynek Csutak két évtizeden keresztül az igazgatója volt – gyűjteményének jelentős részét a zágoni születésű helytörténész fáradhatatlan munkájának köszönhette.

Zágon a második bécsi döntés értelmében 1940 augusztusában egy rövid időre visszatért Magyarországhoz, az államhatár a településtől délre húzódó hegyláncokon futott keresztül. A „kis magyar világ” után a kommunista Romániában kezdetben Zágont és térségét is a Magyar Autonóm Tartományhoz csatolták, az 1960-as átszervezés során újrarajzolt Maros–Magyar Autonóm Tartományból azonban Háromszék vidékét – így a községet is – kihagyták. A település néhány évig Brassó megyéhez tartozott, majd az 1968-as közigazgatási reformot követően az újonnan kialakított Kovászna megyéhez került. A szocializmus évtizedeiben Zágon elsősorban Mikes Kelemen kultuszának köszönhetően tudott a magyar kultúra egyik fontos bástyája maradni Erdély földjén, és kulturális-turisztikai jelentőségét ma is a fejedelem íródeákjának emlékezete biztosítja.

A Mikes-kultusz központja

A zágoni uradalmat a Mikes család a 16. század során kapta adományul az erdélyi fejedelmektől. Az első udvarház építését – amely a felújított, múzeumként funkcionáló kúria helyén állt – tárgyi leletek segítségével az 1630-as évek elejére datálhatjuk. Ebben a házban született 1690-ben Mikes Kelemen, II. Rákóczi Ferenc későbbi hűséges apródja és íródeákja, aki a száműzetésben – elsősorban Törökországi leveleivel – a székely irodalom egyik legjelentősebb alkotójává vált. Mikes élete már a Rákóczi-szabadságharcot megelőzően is hányatottan alakult. Születése éppen arra az időszakra esett, amikor a Porta által támogatott Thököly Imre egy utolsó kísérletet tett arra, hogy megakadályozza Erdély betagolását a Habsburg Birodalomba, és megőrizze – török hűbérben – a fejedelemség korábbi részleges önállóságát. Az író édesapja, Mikes Pál Thököly híveként részt vett ebben a kalandos hadi vállalkozásban, és a kudarcot követően a havasalföldi vajda fogságába esett, aki kiszolgáltatta őt Heister császári tábornoknak. Mikest halálra ítélték, így az író kisgyermekként elveszítette édesapját.

A hűtlenség miatt I. Lipót a zágoni uradalomtól is megfosztotta a családot, ám édesanyja második – Boér Ferenccel kötött – házasságának és a katolikus hit felvételének köszönhetően Mikes Kelemen végül megkaphatta apai örökségét. A birtokon ugyanakkor nem sok időt töltött, ugyanis kolozsvári tanulmányai után, 1707-ben Rákóczi szolgálatába szegődött, és négy évvel később a száműzetésbe vonuló fejedelemmel együtt elhagyta az országot. A Törökországi levelekben megörökített honvágyat tehát Mikes gyermekkori élményei táplálták. Zágont az 1712-ben összeülő erdélyi országgyűlés a Magyarországról áttelepülő, de később a székely közösségbe beilleszkedő Szentkereszty családnak adományozta. Az udvarház mai arculatát az új birtokosoknak, elsősorban Szentkereszty Zsigmondnak köszönhetően nyerte el, aki a dualizmus korszakában részben átalakíttatta és felújíttatta az épületet.

Miután Mikes Kelemen Rákóczi kíséretében elhagyta Magyarországot, emléke Zágonban feledésbe merült. A honvágytól, szerelmi csalódástól és magánytól megkínzott író 1761-ben fejezte be életét a Márvány-tenger partján fekvő Rodostóban. 1717 és 1758 között írt levelei több mint három évtizeddel halála után jelentek meg először nyomtatásban. Mikes munkásságát – aki a Törökországi levelek mellett számos francia mű magyar fordítását is elkészítette – már a 19. században felfedezték és méltatták, Vörösmarty, Toldy Ferenc és Gyulai Pál dicsérete azonban önmagában még nem volt elegendő ahhoz, hogy a száműzött író alakja köré kultusz épülhessen. A Mikes Kelemen iránti kezdeti „érdektelenséget” jól mutatja, hogy a kuruc kort szenvedélyesen kutató Thaly Kálmán, majd a Székelyföldről hatalmas monográfiát író Orbán Balázs is pusztán megemlítésre érdemesnek tartotta az író nevét.

A Mikes-Szentkereszty udvarház napjainkban. Forrás: terjhazavandor.ro

 

Mikes élete és munkássága a millenniumot megelőző években került a figyelem középpontjába. Az írót a Rákóczi-kultusznak köszönhetően helyezték a háromszéki székelyek hősi panteonjába, Gábor Áron és Kőrösi Csoma Sándor mellé, de az idő előrehaladtával már „saját jogán” is tisztelték. Csutak Vilmos kezdeményezésére a zágoniak az első világháború előtti években gyűjtést szerveztek azért, hogy Mikes tiszteletére emlékművet állítsanak, de az alkotás az impériumváltás következtében nem készülhetett el. A kultusz erősödésében szerepet játszott, hogy a román kultúrpolitika egészen a Ceaușescu-korszakig nem gördített akadályt Mikes Kelemen ünneplése elé. Az író emlékezete színdarabokban, utcanevekben is megjelent, és 1971-ben Zágonban megalakulhatott a Mikes Kelemen Művelődési Egyesület, amely igyekezett összefogni a háromszéki székely közösséget. Az 1970-es években a pártállam betiltotta az egyesület működését, a rendszerváltás után, Mikes születésének 300. évfordulóján azonban az intézmény régi fényét visszanyerve alakulhatott újjá. 1990-ben, Kozma Béla református lelkész szervező munkájának köszönhetően monumentális ünnepséggel emlékeztek meg Zágonban Rákóczi fejedelem íródeákjáról, amelynek részeként kiállítást, színielőadásokat, valamint – magyarországi és romániai kutatók részvételével – Mikes-konferenciát is tartottak. Az ünnepség a zágoni kúria felújításának is lendületet adott. 1993-ban Domokos Géza író, politikus kezdeményezésére létrejött a Mikes Alapítvány, amely renoválta és múzeummá alakította az udvarházat, és a későbbi években számos kiadvány és program megszervezésével erősítette Mikes Kelemen kultuszát. A kúria működtetői a zágoniak évszázados törekvését is sikerre vitték azzal, hogy 2011-ben hazaszállíttatták a Rodostóban eltemetett író sírföldjét.

A Mikes–Szentkereszty-kúria napjainkban is Zágon ékkövének, a Székelyföld egyik jelentős magyar kulturális központjának számít. A fejedelem íródeákja mellett az udvarház más, Zágonhoz kapcsolódó kiválóságoknak is emléket állít: a múzeumban Mikes Kelemen mellett Domokos Gézának, Csutak Vilmosnak és a gyermekéveit a községben töltő Kiss Manyinak is saját szobát rendeztek be.

népszámlálás éve magyarok románok egyéb összlakosság
1850 2679 507 99 3285
1880 2900 1187 65 4152
1910 2984 2108 43 5135
1941* 3169 766 294 4229
1977 2440 1749 112 4301
1992 2237 1849 6 4092
2011 2642 2515 5282**

* Az 1941. évi magyarországi népszámlálás adatai
** A 2011-es népszámláláson 125 fő nem nyilatkozott az etnikai hovatartozásáról.

Close Bitnami banner
Bitnami